Add Slideshow To Website by WOWSlider.com v4.8
MAIN MENU
NOWO¦Æ !!!
OFERTA FIRMY
POLECANY PRODUKT

DYSTRYBUTOR

     Mi³o nam poinformowaæ, ¿e zostali¶my oficjalnym dystrybutorem na Polskê produktów niemieckiej marki:

 

     Na wszystkie produkty udzielana jest teraz pe³na, 2-letnia, pisemna gwarancja producenta.   Gerantz-TECHNIK
niemiecka jako¶æ i precyzja.

 

WITAMY - Sklep internetowy firmy DIAGNOSTIK.TEGO JESZCZE NIE BY£O !!! - tylko teraz do ka¿dego sprzedanego produktu dodajemy pakiet firmowych upominków ca³kowicie za darmo.


     Dziêkujemy za zainteresowanie nasz± firm± oraz oferowanymi przez nas produktami. Oferta firmy zawiera wszelkiego rodzaju testery diagnostyczne, testery systemu ABS, tester AIR-BAG s³u¿±ce do diagnostyki samochodowej oraz magnetyzery do niemal¿e ka¿dego modelu samochodu.


PROMOCJA !!! - Niezale¿nie od liczby zakupionych przedmiotów za przesy³kê p³acisz tylko raz, a jej koszt jest zawsze taki sam.

 • P³atne z góry - wysy³ka ju¿ od 6
 • Przy odbiorze u listonosza - 19.9
 • Wysy³ka za granicê - ju¿ od 25 z³ (p³atne z góry)


  TYLKO TERAZ !!! - Je¿eli zamówisz dowolny produkt w dniu roboczym do godziny 19:00 towar wy¶lemy jeszcze tego samego dnia.       
  Zapraszamy do zapoznania siê z naszym asortymentem. Nasza oferta to:


  TESTERY DIAGNOSTYCZNE - Masz do¶æ wydawania masy pieniêdzy na mechaników, którzy to niepotrzebnie wymieni± po³owê sprawnych podzespo³ów silnika w Twoim samochodzie?
       Sprawd¼ nasze testery diagnostyczne, które pozwol± Ci samemu wykryæ nawet najdrobniejsz± usterkê, dziêki czemu oszczêdzisz sporo czasu, nerwów i pieniêdzy.


  (859) 577-4865 - Niesprawny ABS? Zadbaj o bezpieczeñstwo swoje oraz Twoich bliskich.
       Sprawd¼ ofertê testerów systemu ABS, które w prosty sposób odnajd± przyczynê nie dzia³ania systemu ABS w Twoim samochodzie.


  909-823-8995 - ¦wieci siê kontrolka Air-bag/srs? Zadbaj o najwa¿niejszy element bezpieczeñstwa biernego w twoim samochodzie.
       Sprawd¼ ofertê testerów AIR-BAG/SRS, które w prosty sposób odnajd± przyczynê palenia siê kontrolki ostrzegawczej, a tak¿e wykasuj± j±.
  UWAGA PROMOCJA - zobacz now±, ni¿sz± cenê.


  CZUJNIKI PARKOWANIA - Masz k³opoty z parkowaniem/cofaniem? Zdarzy³o Ci siê w ten sposób zarysowaæ lub rozbiæ auto?
       Sprawd¼ naszego uniwersalnego asystenta parkowania (system Parktronic).


  (819) 852-3361 - Prowadzisz warsztat samochodowy? Zajmujesz siê profesjonaln± diagnostyk± pojazdów?
       Sprawd¼ nasze interfejsy diagnostyczne, które s± znakomit± alternatyw± dla oryginalnych, serwisowych diagnoskopów.


  NOWO¦Æ PRZEJ¦CIÓWKI/ADAPTERY - Polecamy wszelkiego rodzaju przej¶ciówki do wszelkiego rodzaju urz±dzeñ diagnostycznych
       Zapoznaj siê z ofert± przej¶ciówek. Na pewno znajdziesz co¶ dla siebie.


  713-573-7963 - Masz do¶æ p³acenia wysokich rachunków za paliwo w dobie nieustannie dro¿ej±cych cen? A mo¿e chcesz poprawiæ moc i osi±gi silnika?
       Polecamy magnetyzery z rewolucyjnym systemem DualActiv. Dziêki nim poprawisz osi±gi silnika, znacz±co zredukujesz toksyczno¶æ spalin (szczególnie polecane dla samochodów bez katalizatora) i przede wszystkim zmniejszysz zu¿ycie paliwa nawet do 20%!


       Dla wszystkich naszych klientów oferujemy pe³n± i fachow± pomoc techniczn±.


  ... ¿yczymy bezpiecznej i szerokiej drogi
  Zespó³ DIAGNOSTIK

 • JAK DO NAS TRAFIÆ


  AKTUALNO¦CI

       Od 7-go stycznia 2012r. wprowadzili¶my kolejn± bezp³atn± us³ugê "CA£ODOBOWA POMOC TECHNICZNA ON-LINE". System pomocy technicznej dostêpny jest dla wszystkich naszych produktów. Mo¿na w nim znale¼æ m.in.: liczne porady, instrukcje obs³ugi, zawarto¶æ p³yt do pobrania czy te¿ odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytania. Pomoc dostêpna jest bezp³atnie dla wszystkich naszych klientów, którzy zaloguj± siê podaj±c numer karty gwarancyjnej oraz indywidualny kod dostêpu dla danego produktu (oba te numery wyró¿nione s± na karcie gwarancyjnej). Pomoc techniczna dostêpna jest pod adresem (812) 614-4484.


       Od 2-go pa¼dziernika 2007 roku wprowadzili¶my bezp³atn± us³ugê "SPRAWD¬ STATUS ZAMÓWIENIA" dla naszych klientów. Dziêki niej bêdziecie mogli Pañstwo w ka¿dej chwili sprawdziæ aktualny status swojego zamówienia. W tym celu wystarczy przej¶æ do strony Status zamówienia i wpisaæ numer referencyjny, który zostaje wys³any na adres mailowy podany podczas wype³niania formularza zamówienia.
       Dodatkowo ka¿dy klient jest równie¿ mailowo informowany o zmianie statusu.
  Od marca 2013r. - bezp³atna informacja o wysy³ce równie¿ poprzez SMS.

  PRZEJ¦CIÓWKI/ADAPTERY (AKCESORIA INTERFEJSÓW)

       Od 17-go marca 2012 roku poszerzyli¶my nasz± ofertê o liczne przej¶ciówki i adaptery. Dziêki nim mo¿na pod³±czyæ niemal ka¿de auto niebêd±ce w standardzie OBD2/EOBD/CAN posiadaj±c odpowiednie urz±dzenie diagnostyczne takie jak np. diagnoskop, interfejs diagnostyczny, skaner diagnostyczny czy dowolny tester diagnostyczny.

  CZUJNIKI PARKOWANIA/COFANIA (ELEKTRO-AKCESORIA SAMOCHODOWE)

       Od 2-go kwietnia 2011 roku pojawi³ siê w naszej ofercie nowy dzia³ Elektro-akcesoria samochodowe. Znajduj± siê w nim obecnie czujniki parkowania, w przysz³o¶ci ofertê poszerzymy o kolejne akcesoria samochodowe w tym o¶wietlenie LED.

  INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE (DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA)

       Od 12-go lutego 2008 roku wzbogacili¶my ofertê o interfejsy diagnostyczne, umo¿liwiaj±ce profesjonaln± diagnostykê pojazdów. Interfejs diagnostyczny jest wspania³± i tani± alternatyw± dla profesjonalnych i bardzo drogich urz±dzeñ serwisowych. Dziêki interfejsom diagnostycznym mo¿na w sposób ³atwy i prosty nadzorowaæ pracê wszystkich elektronicznych systemów pojazdu w tym równie¿ pracê silnika.

  TESTERY AIR-BAG/SRS (DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA)

       Od 4-go lutego 2008 roku w naszej ofercie pojawi³y siê Testery AIR-BAG/SRS, dziêki nim zdiagnozujesz lub skasujesz usterkê poduszek powietrznych w samochodach marki: Alfa-Romeo, Fiat, Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota oraz Volvo.

  MAGNETYZERY (AKCESORIA SAMOCHODOWE, TUNING SILNIKA)

       Zakoñczy³y siê 9-miesiêczne badania i testy naszych magnetyzerów. Opracowali¶my nowatorski system DualActiv™, w który s± zaopatrzone nasze magnetyzery. Dziêki niemu deklaruj± siê 5% wzrostem wydajno¶ci w stosunku do pozosta³ych produktów wiod±cych producentów na polskim rynku. Tylko magnetyzery z systemem DualActiv™ dziêki wzmocnionej konstrukcji s± w stanie wytrzymaæ wysokie temperatury panuj±ce w silniku (nawet do 105 oC !!!), zostawiaj±c tym samym konkurencjê daleko w tyle (nie ulegaj± korozji oraz nie rozklejaj± siê od wysokiej temperatury). Dziêki tak wysokiej odporno¶ci jako jedyni na rynku udzielaæ bêdziemy pe³nej, 2-letniej gwarancji na wszystkie nasze magnetyzery!

       Od 2-go pa¼dziernika 2006 roku nasze magnetyzery s± dostêpne ju¿ w sta³ej ofercie.

  TESTERY SYSTEMU ABS (DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA)

       Od 1-go sierpnia 2006 roku ruszy³a sprzeda¿ naszego nowego produktu
    - tester systemu ABS - Zapraszamy!
       W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo testery systemu ABS do samochodów marki: Alfa-Romeo, Honda, Jaguar, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Toyota, Volkswagen oraz Volvo.

  TESTERY DIAGNOSTYCZNE (DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA)

       Od 1-go lipca 2006 roku nasze testery diagnostyczne zosta³y wyposa¿one w dodatkow± funkcjê kasowania wskazañ konieczno¶ci wykonania przegl±du serwisowego.
       W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo testery diagnostyczne do samochodów marki: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polonez, Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen oraz Volvo.  POMOC TECHNICZNA - przypominamy, ¿e na ka¿dy zakupiony u nas produkt udostêpniamy bezp³atn±, fachow± pomoc techniczn±.

  Szczegó³y ---> (303) 904-9347  KONTAKT


  (916) 526-4090


  INFO-linia:
  (0) 600-161-300
  godziny 1000-1800)

  lub

  Tel.:
  (075) 61-20-837

  godziny 1000-1800)


  TYLKO TERAZ !!!
  Je¿eli zamówisz dowolny produkt w dniu roboczym do godziny 1800 towar wy¶lemy jeszcze tego samego dnia.

  ZASADY TRANSAKCJI

  ... u nas zasady s± proste, koszty wysy³ki wynosz±:

  6 p³atne z góry

  19.9 pobranie

  10 Paczkomaty 24/7

  18 kurier DPD

  ju¿ od 25 wysy³ka za granicê EXPRESS
  (wp³ata z góry na konto)


  ... i niezale¿nie od liczby zakupionych przedmiotów za przesy³kê p³acisz tylko raz, a jej koszt jest zawsze taki sam. (dotyczy wysy³ek krajowych)

  PAMIÊTAJ: Istnieje mo¿liwo¶æ zwrotu towaru w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesy³ki bez podania przyczyny.
  Zasady zwrotów dostêpne s± w naszym regulaminie.

  POLECAJ¡ NAS

  Rzetelna Firma

  Certyfikat Znak jako¶ci

  Certyfikat SSL

  WYSY£AMY PRZEZ

  Poczta Polska

  Paczkomaty InPost

  Kurier DPD

  NASI PARTNERZY

  Znak akceptacji

  Przelewy24: p³atno¶ci on-line

  JESTE¦MY NA
  WSPIERAMY

  Rozmiar: 10878 bajtów

  DualActiv, logo Diagnostik oraz ich kombinacje s± znakami towarowymi firmy DIAGNOSTIK. Copyright© 2005-2017


  Szybkie linki: | Polityka prywatno¶ci | 717-776-6820 | (702) 988-5509 | Testery diagnostyczne | Testery ABS | 8123205094 | Czujniki parkowania | 515-388-3694 | 484-787-9117 | Bi¿uteria ekskluzywna | GERANTZ Technik | Fryzjer Jelenia Góra | red-leader