büyük önder

cutam_logoÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ
TÜRKOLOJÝ ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ


Nutuk'tan bölümler (sunu)
Atatürk'ün sesinden 10. Yýl Nutku
Türk Dünyasý Müzikleri
TDK Büyük Türkçe Sözlük (BTS)
Kâþgarlý Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk
3868010921


Türk Dili Üzerine
(sunu)
Türkçesi varken... (sunu)
Okur yazar mýsýnýz? (sunu)
Nevruz Sunusu
Onuncu Çukurova Aþýklar Þöleni


Akademik

<20788 -> Makale

< 7959 -> Yazar

Bizi izleyin: facebook

Ekim 2018 Etkinliklerimiz yeni

ÇÜTAM Kültür Evi Konuþmalarý Dergisi
(ÇÜTAM-KEK)
yeni

Kültür Evi Etkinliklerimiz


cutad_logo
Dergipark baðlantýmýz

1 Ocak 2013'ten itibaren
Sayfa Gösterimleri: 1.810.140

||Site Ýçi Kapsamlý Arama
||Yeni Sözler Projesi

(502) 373-3504
7345771950

Atatürk Sayfalarý

Veritabanlarý

Sempozyum-Kongre ve Çalýþtaylar

Çanakkale

Yayýn-Tanýtým

Türk Dil Kurumu

Ýnternet

Akademisyen Bilgi Formu

Ansiklopedi

Basýndan

 

ÇÜTAM

Merkezimiz Türk edebiyatý, Türk dili, lehçeleri ve aðýzlarý, Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarý, Türk tarihi, Türk sanatý, halk kültürü alanlarýnda araþtýrma ve uygulama çalýþmalarýný planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere kurulmuþtur.

Merkezimizin, Üniversitemizde yýllardýr yapýlan araþtýrmalarla öðrencilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek, Üniversitemizde yapýlan çalýþmalarý duyurmak amacýyla aþaðýda sýralanan konu baþlýklarýnda oluþturulan veri tabanýnýn zenginleþtirilip yayýnlanarak bilgi paylaþýmý amaçlanmaktadýr:
1. Türk Edebiyatý
2. Türk Dili
3. Türk Sanatý
4. Halk Kültürü
5. Türk Tarihi
6. Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarý
7. Çukurova Bölgesi Dil ve Edebiyat ve Halk Kültürü Araþtýrmalarý

Makale yayýný

Deðerli araþtýrmacýlar, 

Son 20 yýla damgasýný vuran bilgi teknolojileri ve biliþim çalýþmalarý, toplumsal yaþamý ve düþünüþ biçimlerini de etkilemiþ, bilgiye hemen her yerden eriþim çok hýzlý ve kolay bir duruma gelmiþtir. Diðer bilim alanlarýnda olduðu gibi Türk dili edebiyatý, tarihi, sanatý ile ilgili araþtýrma konularýnda üretilen bilginin de internet adý verilen genel bir bilgilenme ve iletiþim ortamýnda sunulmasý büyük önem kazanmýþtýr. Ýnternet, tek yanlý olarak bilgi sunumunun yanýnda, bilginin üretim sürecinde de rol oynamaktadýr.

Yeni yüzyýl, bilgiye sahip olanlarýn güçlü olacaðý bir yüzyýl olacaktýr. Bilgi sahibi olmak, bilgiye hýzlý ve seri þekilde ulaþabilmek, bilgi üretebilmek ve ürettiði bilgiyi hakim kýlabilmek, yeni yüzyýlýn baþlýca aktörlerinin belirleyici nitelikleri olacaktýr.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araþtýrma ve Uygulama Merkezi web sitemizde (www.turkoloji.cu.edu.tr) Türk dili, edebiyatý, tarihi, sanatý, dilbilim, halkbilim vb. konularýnda makale ve bildiri yayýnlama ve bu yayýnlarý bir veritabaný çerçevesinde oluþturma çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Merkezimiz web sitesi, yukarýdaki konularla ilgili olarak internette herkesin rahatlýkla ulaþabileceði bir yayýn, kaynakça vb. bir internet baþvuru kaynaðý olma yolunda ilerlemektedir. Sitemizde makale arama, sorgulama ve bu sürece baðlý sonuçlarýn gösterimi çalýþmalarý da bir yandan yürütülmektedir.

Bu baðlamda, internette Türk dili, edebiyatý, tarihi, sanatý kýsacasý Türk kültürünün tanýtýlmasý ve yayýlmasý amacýyla web sitemiz (/turkoloji.cu.edu.tr) yayýnýný sürdürmektedir. Ayrýca, Halk Kültürü Müzesi oluþturma çalýþmalarýmýzda sürmekte olup þu ana kadar 1500’den fazla müze objesi derlenmiþtir.

Ýnternette Türkçe akademik içeriðin artýrýlmasý için çalýþmalarýmýz sürmektedir. Sitemizde yayýmlanmak üzere, "hakemli dergi"lerde yayýmlanmýþ makalelerinizi, bildirilerinizi bekliyoruz. Alanla ilgili kitap tanýtýmlarý da sitemizde yayýmlanmaktadýr.

Merkezimiz web sitesinde yayýmlanan ya da baðlantý verilen makale ve bildirilerin sorumluluðu yayýmcýya ve yazarýna aittir.

Bu kapsamda,  yayýmlanmasýný istediðiniz makalelerinizi sitemizde yayýmlanmak üzere Prof. Dr. 978-646-2586 ve cutam2017@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Sitemizde yer alacak yayýmlanmýþ yazýlarýn künyelerinin belirtilmesi de önem taþýmaktadýr.

Prof. Dr. A. Deniz Abik
Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

 

|Ýletiþim | ©2012 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araþtýrmalarý Merkezi | Tasarým ve Veritabanlarý : Yrd. Doç. Dr. B. Tahir Tahiroðlu

Bu aðkümesi en iyi Firefox ve Google Chrome tarayýcýlarýnda görüntülenir.

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü ve
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Tel: 0 322 3387118       0322 3386084-2693

Bu site en iyi 1024*768 piksel çözünürlükte izlenir.