Tem Elektrik 1978 yýlýnda Türkiye'nin önemli bir sanayi ve yerleþim merkezi olan Ýstanbul'da kurularak halen sektörde en üst düzeyde ürün ve hizmet kalitesi ile otuz yýlý aþkýn tecrübesini birleþtirerek müþterilerine hizmet vermektedir.
Tem Elektrik, kurumlarda hali hazýrda bulunan sistemlerin, mevcut ihtiyaca cevap veremediði durumlarda sisteme entegre olabilecek özel çözümleri de saðlar.